Recipes in Dhivehi | Lonumedhu

Recipes in Dhivehi

ދޮން އަނބު ޕެޝަންފްރުޓް ފަނި

 

މިފަހަރު މިއޮތީ ރޯދަވީއްލާ ގަޑިއަށް ތައްޔާރުކޮށްލެވިދާނެ މީރު ފަންޏެއްގެ ރެސިޕީއެކެވެ.

 

މި ރެސިޕީއިން ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ: އާދައިގެ 4 ތަށްޓެވެ.

 

ބޭނުންވާތަކެތި:

4 ދިވެހި އަނބު

2 ޕެޝަންފްރުޓް

4 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު (ނޫނީ ބޭނުން ވަރަކަށް)

3 ޖޯޑު ފިނިކޮށްފައިހުރި ފެން

 

ހަދާނެގޮތް:

1. އަނބުތަކުގެ ތޮށި މެށުމަށްފަހު ކޮށާލާށެވެ.

2. ދެން ޕެޝަންފްރުޓްތައް ފަޅާލާފައި އޮށްގަނޑު ސަމުސަލަކުން ކަހާލާށެވެ.

3. ކަހާލި ޕެޝަންފްރުޓް އޮށްގަނޑާއި ކުރިންކޮށި ދޮން އަނބާއި ހަކުރު ކޮޅާއި ފެން މިކްސަރަށް އަޅާށެވެ.

4. މިކްސަރު ޖައްސައި އޮމާން ޖޫސް ގަނޑަކަށް ވަންދެން ގިރާލާށެވެ.

5. ދެން ޖަގެއް ކަހަލަ އެއްޗެއްގެ ތެރެއަށް ފުރާނާލާށެވެ.

6. އައިސްއަލަމާރިއަށް ލާފައި ފިނިކުރަން ބަހައްޓާށެވެ.

އިތުރު ރެސިޕީތައް 

ދޮން އަނބު ފަޖް

 

މިފަހަރު މިއޮތީ ދޮންއަނބު ބޭނުން ކޮށްގެން ތައްޔާރު ކުރާ ފަޖް ރެސިޕީއެކެވެ.

 

މިރސިޕީއިން ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ: ގާތް ގަނޑަކަށް 9 އެތިކޮޅެވެ.

 

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

2 ދޮން އަނބު

½ ޖޯޑު ގެރިކިރު

75 ގްރާމް ހުނި (އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ¾ ޖޯޑު)

1 ސައިސަމުސާ ވެނީލާ އެސެންސް

2 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ބަޓަރު

 

ހަދާނެގޮތް:

1. އަނބުތައް މެށުމަށްފަހު ކޮށާލާށެވެ.

2. ދެން އަނބުކޮޅު މިކްސަރަށް އަޅައިގެން އޮމާން ޕޭސްޓް ގަނޑަކަށް ހަދާލާނީއެވެ.

3. ތަވައެއް އުދައި އެ ރަނގަޅަށް ހޫނުކުރުމަށްފަހު ބަޓަރު ކޮޅާއި ހުނިކޮޅު އެއަށް އަޅާލާށެވެ.

4. ބަޓަރުކޮޅު ގިރި ނަމަވެސް އެއަށް މުށިކުލަ އެރުމުގެ ކުރިން ދޮންއަނބު ޕޭސްޓް ގަނޑާއި ދެންހުރި ހުރިހާ އެހެން އެއްޗެއް ތެއްޔަށް އަޅާށެވެ.

5. މަޑުގިނީގައި ބަހައްޓައިގެން ތަވާތެރޭގައިވާ ތަކެތި ނިކަން އޮލަވެލަންދެން ކައްކާށެވެ. މިކަމަށް ނަގާނީ ގާތްގަނޑަކަށް 15 ވަރަކަށް މިނެޓެވެ. ކެކެމުން ދާއިރު ގެންދަންވާނީ ގިރަމުންނެވެ. އެހެންނޫނީ އަރިމަތި ތަކުގައާއި ފުލުގައި ހިފާގޮތްވެދާނެއެވެ.

6. ކައްކާ ނިމުމުން ފަޖް ސެޓްކުރަން ބަހައްޓާނެ އެތީގެ ތެރެއަށް އެ އޮއްސާލާ ސަމުސަލެއްގެ އަނެއްފުށް ކަހަލަ އެއްޗެއް ބޭނުން ކޮށްގެން  މަތި އޮމާން ކޮށްލާށެވެ. އަހަރުމެން މިކަމަށް ބޭނުން ކުރީ 6 އިންޗީގެ ތަބަކެކެވެ. ކެއްކިތަކެތި އޮއްސާލުމުގެ ކުރިން ތަބަކުގެ ފުލުގައާއި އަރިމަތި ތަކުގައި ތެޔޮ ކޮޅެއް ނޫނީ ބަޓަރު ކޮޅެއް އުނގުޅާލިއްޔާ ފަހުން ނައްޓާލަން ފަސޭހަވާނެއެވެ.

7. ދެން އައިސްއަލަމާރިއަށް ލާފައި ސެޓްކުރަން ބަހައްޓާށެވެ. އަހަރުމެން ބެހެއްޓީ 2 ގަޑިއިރެއް ހާއިރެވެ. ސެޓުވުމުން ގޮޅިގޮޅިއަށް ކަފާލާށެވެ.

އިތުރު ރެސިޕީތައް 

މާފުށް

 

މާފުށް ހަދާއިރު ބޭނުން ކުރަން މިޖެހެނީ ހަނާކޮށްފައިވާ ބިންބި ފުށެވެ. ބައެއް ފިހާރަތަކުގައި ހަނާކޮށްފައި ހުންނަ ބިންބި ފުށް ވިއްކަން ހުންނަ ކަމަށް މީހުން ބުނެއެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަކަށް އައިސް އަހަރުމެންނަށް ފެނުނު ހުރިހާ ޕެކެޓެއްވެސް ހުރީ ހަނާ ނުކޮށެވެ.

 

މިރެސިޕީއިން ތައްޔާރު ކުރެވޭނީ: 3-4 މީހުންނަށް ވާވަރަށެވެ.

 

ބޭނުންވާ ތަކެތި:

2 ދޮންކެޔޮ (މެދުމިންވަރެއްގެ ސައިޒެއްގެ)

3 މޭޒުމަތީ ސަމުސާ ހަކުރު (ނޫނީ ބޭނުން ވަރަކަށް)

¾ ޖޯޑު ހުނި

¾ ޖޯޑު ބިންބި ފުށް

 

ހަދާނެގޮތް:

1. ތަވައެއް ހޫނު ކުރާށެވެ. އެ ރަނގަޅަށް ހޫނު ވުމުން ބިންބި ފުށްކޮޅު އަޅާފައި ފުށްކޮޅަށް މުށި ކުލަ އަރަންދެން ހަނާކުރާށެވެ. ހަނާވުމުން މީރުވަހެއްވެސް ހުންނާނެއެވެ. ހަނާކޮށްނިމުމުން އެއްޗަކަށް ނަގާފައި ހިހޫ ކޮށްލަން ބަހައްޓާށެވެ.

2. ދޮންކެޔޮތަކާއި ހަކުރުކޮޅު ބޯތަށްޓަކަށް އަޅައިގެން ދޮންކެޔޮކޮޅު ޗަސްކުރަމުން ރަނގަޅަށް މޮޑެލާށެވެ. މޮޑޭނީ ދޮންކެޔޮކޮޅު ބޮޑެތި ގަނޑުގަނޑަށް ނުހުންނާނެ ވަރަށެވެ.

3. ދެން ހުނިކޮޅު ބޯތަށްޓަށް އަޅާފައި އަނެއްކާވެސް ހުރިހާ އެއްޗެއް ރަނގަޅަށް އެއްވާ ވަރަށް މޮޑެލާށެވެ.

4. ދެން ކުރިން ހަނާކުރި ބިންބި ފުށްކޮޅުވެސް ބޯތަށްޓަށް އަޅާ މޮޑެލާށެވެ.

5. އިނގިލިތައް ބޭނުން ކޮށްގެން މޮޑުނުއެތީގެ އެތިކޮޅެއް ނަގާށެވެ. ދެން ދެއަތްތިލަ ބޭނުން ކޮށްގެން ގުޅަ ވަށާށެވެ. މިގޮތަށް ގުޅަވަށައިގެން އެއްކުރި ހުރިހާ އެއްޗެއް ހުސްކޮށްލީމާ އެނިމުނީއެވެ.

އިތުރު ރެސިޕީތައް 

 

Pages

Advertisement

About Lonumedhu

Lonumedhu is about eating great food right here in the Maldives.

Our easy to follow recipes use locally available ingredients.

In our blog you will find food news, interviews with chefs and cooks, useful information about eating out and other foodie reads. 

Contacts

Keep in Touch